Họp mặt CSV khoa Quản lý Dự án tại TP. Hồ Chí Minh ngày 10/04/2016