NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  12-09-2018
Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã chủ trì 01 đề tài NCKH cấp bộ; 16 đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng. Đã xuất bản 29 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học ngoài nước (SCI, SCIE, ISI), 41 bài báo được đăng trên tạp chí KH&CN của ĐHĐN và các tạp chí KHCN khác. Biên soạn tất cả các giáo trình giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc Khoa, trong đó xuất bản và nghiệm thu 03 giáo trình;
  09-09-2019
Các lĩnh vực nghiên cứu của thầy cô bộ môn Quản lý Dự án Xây dựng và Quản lý Công nghiệp
  29-09-2018
Năm 2018, Khoa Quản lý Dự án có 11 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực. Các đề tài hầu hết có tính ứng dụng cao, vận dụng những kiến thức mới nhất vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn và học tập.
  29-09-2018
Năm 2017, Khoa Quản lý Dự án có 13 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.
  29-09-2018
Năm 2016, Khoa Quản lý Dự án có 13 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.
  29-09-2018
Năm 2015, Khoa Quản lý Dự án có 11 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.
  29-09-2018
Hằng năm, Khoa Quản lý Dự án luôn đẩy mạnh và khuyến khích phong trào Nghiên cứu Khoa học trong sinh viên. Nhiều đề tài của sinh viên trong Khoa đã đạt được các giải thưởng cao trong các cuộc thi Sinh viên NCKH cấp trường, cấp Đại học Đà Nẵng. Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã được sử dụng trong thực tế để giải quyết các vấn đề trong học tập cũng như các lĩnh vực chuyên môn.
  17-09-2018
Năm 2013, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 13 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế, 2 bài hội thảo quốc tế và 7 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Trước năm 2009, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 13 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế và 9 bài báo trong nước.