NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  03-05-2016
- Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt kết quả tốt, hàng năm có từ 5-10 đề tài được chọn báo cáo trong Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học và được đăng trong các kỷ yếu của Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
  03-05-2016
Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã chủ trì 01 đề tài NCKH cấp bộ; 16 đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng. Đã xuất bản 29 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học ngoài nước (SCI, SCIE, ISI), 41 bài báo được đăng trên tạp chí KH&CN của ĐHĐN và các tạp chí KHCN khác. Biên soạn tất cả các giáo trình giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc Khoa, trong đó xuất bản và nghiệm thu 03 giáo trình;
  07-05-2016
Năm học 2015-2016, Khoa Quản lý dự án đã phát động phong trào NCKH trong sinh viên và ghi nhận được 13 đề tài đăng ký. Hiện các đề tài NCKH sinh viên đang trong giai đoạn hoàn thiện. Kế hoạch sẽ báo cáo vào sáng 7h00 ngày 13/5/2016 tại Hội trường E - Trường Đại học Bách khoa.