Tầm nhìn của khoa Quản lý Dự án (QLDA)
Đến năm 2030, Khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng hàng đầu của cả nước và khu vực Miền Trung - Tây nguyên về lĩnh vực khoa học quản lý trong xây dựng và công nghiệp; có khả năng cạnh tranh với các trường đại học trong cả nước về:
- Chất lượng và hiệu quả cao trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cao cấp, chất lượng cao.
- Tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; đổi mới và hoàn thiện năng lực đào tạo thích ứng với xu thế phát triển của thời đại.
- Có quỹ học bổng và các chính sách hỗ trợ học tập, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên.

Sứ mệnh của khoa Quản lý Dự án (QLDA)
Khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là nơi đào tạo kỹ sư Kinh tế Xây dựng, kỹ sư Quản lý Công nghiệp và đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý Xây dựng và ngành Quản lý Công nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng, khu vực Miền Trung – Tây nguyên và trên cả nước.