03-05-2016
- Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt kết quả tốt, hàng năm có từ 5-10 đề tài được chọn báo cáo trong Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học và được đăng trong các kỷ yếu của Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.