03-05-2016
- Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt kết quả tốt, hàng năm có từ 5-10 đề tài được chọn báo cáo trong Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học và được đăng trong các kỷ yếu của Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
  07-05-2016
Năm học 2015-2016, Khoa Quản lý dự án đã phát động phong trào NCKH trong sinh viên và ghi nhận được 13 đề tài đăng ký. Hiện các đề tài NCKH sinh viên đang trong giai đoạn hoàn thiện. Kế hoạch sẽ báo cáo vào sáng 7h00 ngày 13/5/2016 tại Hội trường E - Trường Đại học Bách khoa.