29-09-2018
Năm 2017, Khoa Quản lý Dự án có 13 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.
  29-09-2018
Năm 2018, Khoa Quản lý Dự án có 11 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực. Các đề tài hầu hết có tính ứng dụng cao, vận dụng những kiến thức mới nhất vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn và học tập.
  29-09-2018
Năm 2016, Khoa Quản lý Dự án có 13 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.
  29-09-2018
Hằng năm, Khoa Quản lý Dự án luôn đẩy mạnh và khuyến khích phong trào Nghiên cứu Khoa học trong sinh viên. Nhiều đề tài của sinh viên trong Khoa đã đạt được các giải thưởng cao trong các cuộc thi Sinh viên NCKH cấp trường, cấp Đại học Đà Nẵng. Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã được sử dụng trong thực tế để giải quyết các vấn đề trong học tập cũng như các lĩnh vực chuyên môn.
  29-09-2018
Năm 2015, Khoa Quản lý Dự án có 11 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.