QUY ĐỊNH-QUY CHẾ
  Ngày cập nhật: 07-05-2016
Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học.
  Ngày cập nhật: 07-05-2016
Ban hành kèm theo Quyết định số: 564 /ĐHBK-ĐT ngày 17 tháng 05 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Ngày cập nhật: 07-05-2016
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.