11-09-2018
Năm 2018, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 21 bài báo, trong đó gồm 11 bài quốc tế, 4 bài hội thảo quốc tế và 6 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Năm 2017, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 28 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế, 7 bài hội thảo quốc tế và 17 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Năm 2016, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 24 bài báo, trong đó gồm 8 bài quốc tế, 3 bài hội thảo quốc tế và 13 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Năm 2015, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 19 bài báo, trong đó gồm 2 bài quốc tế, 3 bài hội thảo quốc tế và 14 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Năm 2014, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 17 bài báo, trong đó gồm 5 bài quốc tế, 3 bài hội thảo quốc tế và 9 bài báo trong nước.
  17-09-2018
Năm 2013, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 13 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế, 2 bài hội thảo quốc tế và 7 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Năm 2012, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 6 bài báo, trong đó gồm 2 bài hội thảo quốc tế và 4 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Năm 2011, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 4 bài báo, trong đó gồm 2 bài quốc tế và 2 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Năm 2010, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 6 bài báo, trong đó gồm 3 bài quốc tế và 3 bài báo trong nước.
  11-09-2018
Trước năm 2009, Giảng viên Khoa QLDA công bố tổng cộng 13 bài báo, trong đó gồm 4 bài quốc tế và 9 bài báo trong nước.