Chương trình học bổng Tate & Lyle cho các khóa học tiếng Anh tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt _Anh ,ĐHĐN * Số lượng: 10 suất * Trị giá học bổng: 1.000 do la My/1 suất

Chương trình học bổng Tate & Lyle cho các khóa học tiếng Anh tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt _Anh ,ĐHĐN.

* Số lượng: 10 suất
* Trị giá học bổng: 1.000 do la My/1 suất

* Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 06/3/2017 đến khi học bổng được cấp hết.

Xem chi tiết File đính kèm