Phòng CTSV vừa ra Thông báo về việc tiếp nhận minh chứng cộng điểm ưu tiên và đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017. Đọc File đính kèm Hạn: 11h30 ngày 10/3/2017 Gặp: Cô Đới Phương Thanh (A.132 - P.Công tác sinh viên)

Phòng CTSV vừa ra Thông báo về việc tiếp nhận minh chứng cộng điểm ưu tiên và đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Đọc File đính kèm

Hạn: 11h30 ngày 10/3/2017
Gặp: Cô Đới Phương Thanh (A.132 - P.Công tác sinh viên)