Phòng CTSV vừa gửi danh sách các sinh viên được nhận học bổng doanh nghiệp năm 2017

 Phòng CTSV vừa gửi danh sách các sinh viên được nhận học bổng doanh nghiệp năm 2017. Xem File đính kèm.
 Khoa thông báo và chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách. Các em đến phòng CTSV để nhận học bổng. (Khi đi mang theo thẻ sinh viên)