Trường ĐHBK đã ban hành Triết lý Giáo dục đầu tiên vào năm 2010: "Có khả năng tự học, làm việc và sáng tạo".


Trong 5 năm qua với những thay đổi đáng kể về công nghệ, khoa học, kinh tế và xã hội của Việt Nam và thế giới, Trường ĐHBK gần đây đã sửa đổi và ban hành Triết lý Giáo dục được cập nhật vào năm 2015: "Tư duy, Sáng tạo và nuôi dưỡng lòng nhân ái".

 

Năm 2020, Trường ĐHBK  đã sửa đổi và ban hành Triết lý Giáo dục được cập nhật : "Tư duy - Sáng tạo - nhân ái".